Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 -
KẾ HOẠCH
Cải cách hành chính năm 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-TĐHHT ban hành ngày    tháng    năm 2012)
 
STT Nội dung CCHC Nhiệm vụ Đơn vị
chủ trì
Đơn vị
phối hợp
Thời gian thực hiện
 
 
 
 
 
 
1
Cải cách thể chế 1.   Ban hành các kế hoạch: Kế hoạch CCHC năm 2013; kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2013; kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2013 Tổ chức -
Hành chính
Các đơn vị trực thuộc Trong tháng 12 năm 2012
2.  Xây dựng kế hoạch thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2013 Tổ chức -
Hành chính
Phòng Thanh tra Quý I năm 2013
3.   Gắn việc triển khai nhiệm vụ CCHC với công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân Tổ chức -
Hành chính
Các đơn vị trực thuộc Thường xuyên
4.   Rà soát, tổ chức thực hiện Quy định về hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tổ chức -
Hành chính, Công tác HSSV
P. Đào tạo,  TT. GDTX Thường xuyên
 
2
Cải cách TTHC 1.   Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực: cấp phát bằng; nhập học; công bố điểm thi, điểm thi lại; phúc khảo điểm thi… Tổ chức -
Hành chính, Công tác HSSV, KT-ĐBCL
Tất cả các đơn vị trực thuộc Thường xuyên
2.   Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC theo quy định của Pháp luật. Tổ chức -
Hành chính
Tất cả các đơn vị trực thuộc Thường xuyên
3.  Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính bằng các hình thức thích hợp Tổ chức -
Hành chính
Tất cả các đơn vị trực thuộc Thường xuyên
4.   Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tổ chức -
Hành chính;
CT HSSV
Tất cả các đơn vị trực thuộc Thường xuyên
5.  Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại. Tổ chức -
Hành chính; Công tác HSSV
Các đơn vị trực thuộc Thường xuyên
3  
Cải cách
tổ chức bộ máy
Sắp xếp, kiện toàn các đơn vị trực thuộc Nhà trường, các tổ chức đoàn thể phù hợp với quy mô và định hướng phát triển. Tổ chức -
Hành chính
Các đơn vị trực thuộc Thường xuyên
 
 
 
4
 
 
 
Xây dựng và nâng
 cao chất lượng đội
 ngũ CB,CC,VC
1. Tổ chức thực hiện Luật cán bộ, công chức; Luật Viên chức Tổ chức -
Hành chính
Các đơn vị trực thuộc Thường xuyên
2.  Xây dựng cơ cấu công chức, viên chức của đơn vị Tổ chức -
Hành chính
  Quý I năm 2013
3.  Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức Tổ chức -
Hành chính
Các đơn vị trực thuộc Quý I năm 2013
4. Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP về chuyển đổi vị trí công tác Tổ chức -
Hành chính
Các đơn vị trực thuộc Quý I năm 2013
5. Xây dựng, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh cán bộ trưởng, phó phòng chuyên môn cấp trường; trưởng, phó khoa, bộ môn; quy chế đánh giá phân loại công chức theo Luật Viên chức và các văn bản của Chính phủ, Bộ Nội vụ Tổ chức -
Hành chính
Các  đơn vị trực thuộc Quý I năm 2013
6.Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2013, chính sách thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổ chức -
Hành chính
Các đơn vị trực thuộc Thường xuyên
7. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức làm công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tổ chức -
Hành chính
Phòng CT HSSV Quý I năm 2013
8. Cụ thể hóa tiêu chí đánh giá cán bộ Tổ chức -
Hành chính
  Quý II/2013
9. Cụ thể hóa chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Tổ chức -
Hành chính
Các đơn vị trực thuộc Quý I/2013
10.  Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh về quy tắc ứng xử cán bộ công chức. Kiểm tra thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức. Tổ chức -
Hành chính
Các đơn vị trực thuộc Quý I/2013
11.  Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức Tổ chức -
Hành chính
Các đơn vị liên quan Thường xuyên
12.  Tuyển dụng viên chức theo quy định mới. Tổ chức -
Hành chính
Các đơn vị trực thuộc Quý IV/2013
 
 
5
 
Cải cách tài chính công
1.   Rà soát, đánh giá và nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Kế hoạch -
Tài chính,
Tổ chức -
Hành chính
Các đơn vị trực thuộc Thường xuyên
2.   Xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về thực hiện cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí hành chính; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (cụ thể thực hiện của năm 2013) Kế hoạch -
Tài chính
  Quý I/2013
3.   Cải tiến thủ tục thanh toán và thu học phí, trả học bổng nhanh gọn, đúng quy định Kế hoạch -
Tài chính
  Thường xuyên
 
6
Hiện đại hóa nền Hành chính NN 1.   Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý điều hành của các đơn vị trực thuộc. Trung tâm CNTT Các đơn vị trực thuộc Tháng 12 năm 2013
2.  Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 theo mô hình khung đối với 3 đơn vị quản lý hành chính nhà nước: Chi cục bảo vệ môi trường, Chi cục Bảo vệ thực vật, Ban thi đua khen thưởng và 2 đơn vị sự nghiệp: Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh Trung tâm CNTT; Tổ chức -
Hành chính;
KT-ĐBCL
Các đơn vị trực thuộc Quý I/2013
3.  Xây dựng quy trình về giao dịch điện tử trong hoạt động hành chính công của đơn vị Trung tâm CNTT Các đơn vị trực thuộc Quý II/2013
4.   Xây dựng mạng, hạ tầng kỹ thuật theo Kế hoạch số 2649/KH-UBND ngày 08/8/2011 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước năm 2013 của UBND tỉnh. Trung tâm Công nghệ thông tin Các đơn vị trực thuộc Thường xuyên
5.   Duy trì và hiện đại hóa hoạt động của trang thông tin điện tử phục vụ HSSV, CBCNV và bạn đọc. Trung tâm Công nghệ thông tin; P.NCKH-HTQT Các đơn vị trực thuộc Thường xuyên
6.   Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông trong quy trình xử lý công việc của cơ quan; giữa các đơn vị trực thuộc với nhau. Công nghệ thông tin, Tổ chức -
Hành chính
Các đơn vị trực thuộc Thường xuyên
 
7
Công tác tuyên truyền Xây dựng và nâng cao chất lượng tuyên truyền CCHC trên website của Nhà trường. CNTT; P.NCKH-HTQT Tổ chức -
Hành chính
Thường xuyên
 
8
 
Chỉ đạo điều hành CCHC
1.   Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về CCHC trên tất cả các lĩnh vực. Ban Cải cách hành chính Các đơn vị trực thuộc Thường xuyên
2.   Thường xuyên giám sát, kiểm tra mức độ triển khai công tác CCHC trong Nhà trường Ban Cải cách hành chính Các đơn vị trực thuộc Thường xuyên
3.   Tổ chức kiểm tra trên thực tế công tác CCHC tại các đơn vị được giao chủ trì các lĩnh vực CCHC Ban Cải cách hành chính Các đơn vị trực thuộc Thường xuyên
   9 Bố trí kinh phí cho công tác CCHC Dự trù kinh phí cho công tác CCHC trong năm 2013 KHTC; Tổ chức - Hành chính   Quý I/2013
                                                                                                                                                                        
Nơi nhận:                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
- Sở nội vụ;                                                                                                                                                                 (Đã ký)
- Ban CCHC nhà trường;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, CCHC.
  
                                                                                                                                                                         GS.TS. Nguyễn Văn Đính