Kế hoạch cải cách hành chính Trường Đại học Hà Tĩnh năm 2012 -
CHƯƠNG TRÌNH
TỔNG THỂ CẢI CÁCH  HÀNH CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2011-2020
 
 
- Căn cứ Điều lệ Trường đại học ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ;
- Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2012 về việc Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012 -2020;
- Căn cứ Quyết định số 185/ QĐ-TĐHHT ngày 27 tháng 02 năm 2012 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Trường Đại học Hà Tĩnh năm 2012;
Trường Đại học Hà Tĩnh ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 như sau,
I.  Mục tiêu của chương trình
Trên cơ sở Chương trình tổng thể cải cách hành chính của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2020, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch của Tỉnh đề ra, cụ thể hóa các văn bản của Nhà nước, của Tỉnh phù hợp với điều kiện nhà trường; nâng cao hiệu quả các hoạt động nhằm xây xựng Trường Đại học Hà Tĩnh thành một đơn vị đào tạo có uy tín ở khu vực miền Trung và cả nước; cần thực hiện tốt các mục tiêu:
1. Góp phần nâng cao chất lượng ban hành văn bản, đảm bảo thể thức, kỹ thuật trình bày đúng quy định; có kế hoạch rà soát, kiểm tra văn bản tại các đơn vị để kịp thời phát hiện những sai sót, không phù hợp với thực tế;
2. Cụ thể hóa các văn bản của nhà nước nhất là về Giáo dục, đặc biệt là Giáo dục Đại học tạo môi trường pháp lý ổn định cho sự phát triển của nhà trường;
3. Thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động và trách nhiệm của tất cả cán bộ, viên chức trong trường về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan mình; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức trực tiếp giải quyết công việc hành chính có liên quan; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo;
4. Thực hiện tốt các quy chế dân chủ cơ sở phát huy tốt vai trò làm chủ của CBVC, HSSV động viên mọi thành phần đóng góp xây dựng nhà trường;
5. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức hành chính  đủ năng lực, trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài.
II.  Nhiệm vụ của chương trình
1. Cải cách thể chế
a. Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục cụ thể hóa các văn bản cấp trên, ban hành các văn bản quản lý phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến mọi đối tượng;
b. Nâng cao hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính  theo chỉ đạo của tỉnh;
c. Ban hành, tổ chức thực hiện Quy định về hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại phòng CTHSSV;
d. Rà soát lại các cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong việc giải quyết công việc đảm bảo không chồng chéo hoặc bỏ trống;
e. Tổ chức lấy ý kiến của học sinh, sinh viên và các đối tượng khác về hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
2. Cải cách thủ tục hành chính
a. Cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: thủ tục cấp phát bằng, thủ tục nhập học, thủ tục thanh toán tài chính, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức và HSSV…vv;
b. Rà soát, bổ sung, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính phù hợp với quy định mới của Pháp luật;
c. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của Pháp luật;
d. Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính bằng các hình thức thích hợp;
e. Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cán bộ viên chức, HSSV, công dân và các đơn vị về các quy định hành chính kịp thời để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các đơn vị chức năng.
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
a. Tiến hành tổng rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có của các phòng, ban, trung tâm và các khoa trong trường; trên cơ sở đó, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị trực thuộc trường, các tổ chức đoàn thể đảm bảo cho hệ thống hoạt động đạt hiệu quả cao nhất; tránh tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn;
b. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức
a. Tổ chức thực hiện Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức;
b. Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức của trường có đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đặc biệt quan tâm nâng cao tỷ lệ giảng viên có trình độ Tiến sĩ;
c. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy trong công việc, thông qua các hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, có hiệu quả;
d. Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ trưởng, phó phòng chuyên môn cấp trường, quy chế đánh giá phân loại công chức theo Luật Cán bộ, Công chức và các văn bản của Chính phủ, Bộ Nội vụ;
đ. Trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, trung tâm để xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức hợp lý gắn với việc làm;
e. Tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về tuyển dụng, bố trí phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, sở trường của công chức, viên chức trúng tuyển; thực hiện chế độ thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh, đặc biệt đối với khối cán bộ hành chính;
g. Xây dựng và hoàn thiện theo quy định của Chính phủ, Bộ Nội vụ về đánh giá cán bộ, giảng viên, viên chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện cơ chế loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín; quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, viên chức tương ứng với trách nhiệm và có chế tài nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức công vụ của cán bộ, giảng viên, viên chức;
h. Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, viên chức; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng và có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao;
i. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức làm công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; bộ phận văn thư lưu trữ;
k. Cụ thể hóa chính sách, chế độ cho cán bộ, giảng viên, viên chức theo quy định;
l. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức;
i. Hiện đại hóa công tác quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức.
5. Cải cách tài chính công
a. Phân phối và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển của Trường Đại học Hà Tĩnh; thực hiện tốt các chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền công; cân đối ngân sách tích cực;
b. Đảm bảo nguồn ngân sách cho xây dựng phát triển hạ tầng; hoạt động đào tạo; cải cách hành chính và an sinh xã hội.
6. Hiện đại hóa hoạt động hành chính
a. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác dạy và học;
b. Ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý điều hành của các đơn vị trực thuộc; cán bộ, giảng viên, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong đơn vị;
c.  Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong quy trình xử lý công việc của trường và giữa Trường Đại học Hà Tĩnh  với các cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài;
d. Xây dựng và duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử phục vụ HSSV, CBCNV và bạn đọc.
II. Các gian đoạn thực hiện chương trình
Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Trường Đại học Hà Tĩnh 10 năm được chia thành 02 giai đoạn:
1. Giai đoạn 1 (2011-2015), gồm các mục tiêu sau đây
a. Sắp xếp, tổ chức lại các phòng, ban, trung tâm để không có sự chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ trống về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn;
b. Sắp xếp lại phòng làm việc, các biển báo, hướng dẫn gọn gàng hợp lý theo quy định công sở văn minh;
b. Đổi mới quy trình rà soát, nâng cao chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản;
c. Nâng cao chất lượng cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đảm bảo sự hài lòng của cá nhân; của học sinh sinh viên đạt mức trên 80%;
d. 100% đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy trong công việc;
đ. 80% cán bộ giảng viên, cán bộ quản lý trong trường có trình độ từ Thạc sĩ trở lên;
e. 70% các văn bản, tài liệu trao đổi giữa Trường Đại học Hà Tĩnh và các cơ quan trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên mạng điện tử; 100% cán bộ giảng viên, công nhân viên trong trường sử dụng thành thạo email cá nhân; trang Website của trường, các đơn vị, cá nhân sử dụng thành thạo phần mềm Office trong điều hành công việc
2. Giai đoạn 2  (2016-2020), gồm các mục tiêu sau đây
a. Hệ thống các phòng, ban, trung tâm, các khoa và bộ môn trong toàn trường hoạt động có hiệu quả, trong sạch, vững mạnh;
b. Thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của sinh viên, cán bộ giáo viên đạt mức 90%;
c. Đội ngũ cán bộ giáo viên, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thực thi nhiệm vụ; 100% cán bộ giáo viên, viên chức  có cơ cấu theo vị trí việc làm;
d. Hệ thống quản lý cán bộ, công chức tại trường được cải cách cơ bản; thực hiện các chế độ chính sách cán bộ, công chức thông qua hệ thống phần mềm chuyên dụng;
e. 90 % các văn bản, tài liệu được trao đổi, quản lý, xử lý trong nội bộ Trường và giữa các cơ quan khác được thực hiện dưới dạng điện tử.
III. Giải pháp thực hiện chương trình
Để thực hiện tốt nhiệm vụ Cải cách hành chính của Trường Đại học Hà Tĩnh cần tập trung một số giải pháp cơ bản sau:
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện ở tất cả các đơn vị trong toàn trường. Đặc biệt chú trọng thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng trong công tác cải cách hành chính. Xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính trong từng giai đoạn, hàng năm khả thi, thiết thực, chất lượng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong toàn trường;
2. Tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức với cơ cấu và số lượng hợp lý; đảm bảo tính chuyên nghiệp trong thực thi công việc. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, cơ chế thanh tra, kiểm tra công vụ. Xử lý nghiêm những cán bộ giáo viên, viên chức trong trường thoái hóa, biến chất, thiếu trách nhiệm;
3. Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính. Đồng thời có chế độ, chính sách hợp lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách làm công tác cải cách hành chính;
4. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện để có những điều chỉnh thích hợp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính. Ứng dụng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính cấp tỉnh để xây dựng chỉ số đánh giá trong Trường. Quy định kết quả thực hiện cải cách hành chính là tiêu chí đánh giá công tác thi đua khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, giảng viên, viên chức;
5. Phát triển đồng bộ, ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông với cải cách hành chính;
6. Cụ thể hóa bằng những quy định có tính pháp lý hoặc quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các khoa, phòng ban, trung tâm trong giải quyết công việc có liên quan;
7. Mở hộp thư góp ý tại cơ quan, lập trang thông tin điện tử, đường dây điện thoại nóng để tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích cá nhân, tập thể góp ý, kiến nghị những vấn đề có liên quan đến cải cách hành chính;
8. Đảm bảo kinh phí và các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện Chương trình trong từng giai đoạn.
IV. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện chương trình trong dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao./.
 
 
Nơi nhận:
- Sở nội vụ;
- Ban CCHC trường ĐHHT;
- Lưu: VP.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
 
 
 
GS.TS Nguyễn Văn Đính